Studia podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 do 28 września 2018 r.

NIE OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

Administracja i Zarządzanie

Akademia Kompetencji Menedżerskich (NOWOŚĆ)

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Coaching we Wsparciu Psychologicznym

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe

Doradztwo Zawodowe

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Efektywne Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO) (NOWOŚĆ)

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kadry i Płace

Logopedia

Mediacje Sądowe i Pozasądowe

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego

Nauczanie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Wiedzy o Społeczeństwie

Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Branży Transport-Spedycja-Logistyka 

Oligofrenopedagogika

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Personal Branding i Etykieta Biznesu

Praca z Dzieckiem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych z Terapią Pedagogiczną

Przygotowanie Pedagogiczne 

Rachunkowość Budżetowa (NOWOŚĆ)

Resocjalizacja z Socjoterapią (NOWOŚĆ)

Terapia Pedagogiczna z  Arteterapią

Windykacja w Praktyce (NOWOŚĆ)

Wychowanie do Życia w Rodzinie

Zarządzanie Jakością w Organizacji 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie 


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia,

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia słuchacza   (jeśli pracodawca finansuje studia pracownikowi),

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł ,

płatne na konto  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica

nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

z dopiskiem: Studia Podyplomowe (wpisac nazwę studiów)

 

 Komplet dokumentów należy złozyć w pok. 104, bud. C, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka